TÁMOP-6.1.7-15/1-2015-0001 azonosítószámú „Életminőség javítása szabadidősporttal” című pályázat

PROGRAM HIVATALOS HONLAPJA

A projekt céljai és tevékenységei

A Magyar Szabadidősport Szövetség a 2014. januárban megkezdett előkészítő munka eredményeként egy összehangolt, integrált sport- és egészségvédelmi szolgáltatási rendszer és annak üzemeltetését biztosító szakmai irányító és adminisztratív kapacitás kialakítását tekinti rövid távú stratégiai céljának. E cél elérése érdekében a Szövetség lefolytatta azokat a sportszakmai, egészségvédelmi szakmai szolgáltatói és rendszerüzemeltetési szolgáltatásokat nyújtó partneri egyeztetéseket, amelyek eredményeként széles körű szakmai összefogásra, megalapozott cselekvési tervre, kommunikációs programra és fejlesztési ütemezésre épülő munka indulhat meg a projekt támogatása révén.

 

A Magyar Szabadidősport Szövetség 2015-ben elindítani tervezett, a fejlesztés első fázisának eredményeként létrejövő rendszer a nemzetközi színtéren jelenleg működő legkorszerűbb technológiai megoldások alkalmazásával alakítja ki az alapvetően a sportmozgás egészségvédelmi hatásainak kihasználása céljával működő szolgáltatási és kommunikációs kapacitásokat. E kapacitások hasznosításával megkezdődhet Magyarországon a szabadidős sportmozgást rendszeresen végzők létszámának dinamikus bővítése, az általuk végzett sporttevékenységek és igénybe vett szolgáltatások monitorozása, a folyamatos fejlesztések megalapozása céljával.

 

 

A projekt közvetlen célja

Az egészségfejlesztő és kohéziót erősítő szemléletformálása, alakítása; a közösségformáló szabadidősport népszerűsítése, a célközönség sportolásba történő aktív bevonásának elősegítése

 

Eredmények

Adatbázis létrehozása a szolgáltatási lehetőségekről és a lakossági igényekről; sportszakmai-, táplálkozási- és depresszió megelőzési módszertan kifejlesztése, képzés megtartása; egészségfejlesztő és kohéziót erősítő szemlélet- és közösségformáló szabadidősport események megtartása, melynek keretében speciális előadásokon és szakmai tanácsadásokon vehetnek részt a családok, munkavállalók, közösségek, egyének. Az eredmények értékelése, nyomon követése, disszeminációja.

 

A projekt hosszú távú célja

A felnőtt korú lakosság fizikai aktivitás iránti igényének növelése, motiváltságának fokozása, a testmozgás életmódba való beépítése. Az egészséges életmód elterjesztése, a családok és közösségek kohéziójának erősítése a szabadidős sport eszközrendszerével, így egy összehangolt sport- és egészségvédelmi szolgáltatási rendszer kialakítása.

 

Eredmények

A szabadidős sportmozgást rendszeresen végzők létszámának dinamikus bővülése; családok és közösségek összetartásának erősítése; a lakosság fizikai aktivitásának növelése, a sportszolgáltatók és a szabadidősport infrastruktúra kihasználtságának növelése

A Szövetség hatékonyan és eredményesen kíván tenni a közösségek kohéziójának erősítése érdekében az egészséges életmód, a szabadidősport szemléletének és gyakorlatának elterjesztésével.
A projektben létrejövő fejlesztések – mind a kutatási, módszertani, képzési- és gyakorlati ismeretek átadása, a mindezeket informatikai háttérrel is megsegítő szoftverfejlesztés, a széles közönséghez eljutó disszemináció – jövőbeli hasznosulása biztosított. A megszerzett tudás, a kialakult életformaváltás és mozgás iránti igény beépül a célcsoport mindennapjaiba.
A projektben elért célközönséggel továbbra is fennmarad a kapcsolat, melynek segítségével az érdeklődés fenntartására is lehetőség van.

 

A fejlesztések célcsoportjai, az érintettek köre, a fejlesztések hatásterülete

 

A projekt célcsoportja meghatározásának alapját a témához kapcsolódó kutatások, felmérések és egyéb kimutatások adják: a lakosság egészségi állapotának nem- és korszerinti kimutatásai; az ország földrajzi területei szerinti életmódbeli különbségek. A jellemzően magas elhízás, a tendenciaként jelentkező depresszió.

A projekt elsődleges célcsoportja a jelenleg szabadidősportot nem folytató személyek, közösségek. Az ő igényeiknek a felkeltése révén, személyes megszólítással, motiválásukkal kívánjuk számukra vonzóvá és majdan igényükké tenni az egészséges életmódot és szabadidősportot. A településeken személyes megszólítással, közvetlen kapcsolatfelvétellel, szórólapokkal és egyéb kommunikációs eszközökkel kívánjuk elérni a lakosságot, illetve munkavállalói közösségeket. A program célcsoportjaként megszólítandó személyek leginkább a közép- és alsó osztálybeliek, mivel az ő számukra anyagilag is nehezen elérhetőek ezek a szolgáltatások. A személyes tapasztalatok és ismeretek valamint az igénybe vehető szolgáltatások részletes ismeretének hiányában viszont döntési/választási lehetőségük is korlátozott.
A projekt másodlagos célcsoportja a szabadidő sportot oktató szolgáltatók köre, akik a projekt keretében segítséget kapnak a szolgáltatásaikat potenciálisan igénybe vevők eléréséhez és meggyőzőséhez.

Az elsődleges célcsoport bevonása a projekttervezésbe ad hoc jelleggel történt, melynek eredményeként a motiváltság, illetve a motiváltság hiánya, a vélt és valós korlátok, illetve az információ hiány kerültek felszínre.
Az elsődleges célcsoport igényeinek felmérésére, rögzítésére és kimutatására a projekt keretében lehetőséget biztosítunk. Ennek ismeretében tervezzük meg és kínáljuk az előadások és tanácsadások konkrét, speciális témáit, a szabadidősport események mozgáskínálatát.
A másodlagos célcsoport bevonása a Projektgazda tagszervezeteinek szakemberei által történt.

 

A projekt közvetlen célcsoportja

– lakosság, különösen a felnőtt korú személyek és családtagjaik
– szabadidős sporttevékenység szervezésében részt vevő intézmények/szervezetek munkavállalói, szakemberei, tanácsadói

 

A projekt közvetett célcsoportja

A rendezvényekről, eseményekről, előadásokról, tanácsadásokról információt szerzett személyek, közösségek, családtagok, akik a jövőben potenciális célcsoporttá válhatnak, illetve a projektben közvetlenül nem bevont, de a létrejövő infrastruktúrát potenciálisan igénybe vevő szolgáltatók.

Együttműködések kialakítása, kapcsolatfelvétel egészségfejlesztési tevékenységet ellátó szervezettel, szervezetekkel

A Nemzeti Egészségfejlesztési Intézettel és a helyi szinten működő Egészségfejlesztési Irodákkal való együttműködés kapcsán valamennyi eseményről tájékoztatjuk az Intézetet.

Programunk megvalósításával közelebb jutunk a lakosság testi- és lelki állapotának megállapításához, az igények és szükségletek felmérésével hozzájárulunk további lehetőségeket feltárásához, a szabadidősport közösségi elterjedéséhez, közösségformáló erejének erősítéséhez.
A pilot program szolgáltatásaival ismereteket és tapasztalatokat adunk a lakosság jelentős részének, motiváló hatásával hozzájárulunk az egészséges életmód, a szabadidősport széles körű elterjesztéséhez, a közösségek kohéziójának erősítéséhez.

Az Egészségfejlesztő és kohéziót erősítő szemlélet- és közösségformáló szabadidős szolgáltatási események megtervezésekor, a célcsoport elérésekor és az események alatt egyaránt, fokozott figyelmet fordítunk az esélyegyenlőség biztosítására. Különösen figyelünk valamennyi folyamat alatt arra, hogy a hátrányos helyzetű emberekhez, közösségekhez, családokhoz is eljusson az információ és ők élni is tudjanak ezekkel a lehetőségekkel.
Fokozottan figyelünk továbbá a valamilyen fogyatékkal élő személyek részvételi lehetőségének megteremtésére is.

A képzések, előadások, szakmai szabadidősport-események előkészítése és megvalósítása kapcsán figyelemmel leszünk a környezettudatos szemlélet gyakorlására is. A beszerzéseknél környezetbarát és energiatakarékos eszközöket használunk, a szükséges papír mennyiséget takarékosan alkalmazzuk: pl. kétoldalas megoldás, „könyv” oldalú nyomtatás, „feles-papír” használata.

A horizontális szempontokat a program megvalósításának teljes időszaka alatt kiemelt figyelemmel kezeljük.

 

Indikátorok

Az indikátorok tekintetében 150 fő sportszakember felkészítésére kerül sor. A szabadidősport eseményeken, csoportos fitnesztermi foglalkozásokon elsődlegesen ők vesznek részt tevőlegesen előadással, tanácsadással szabadidősport szolgáltatással a célközönség számára, tervezetten minimum 15.000 személy részére.
A célközönség számára a szolgáltatás ingyenes.
A 15.000 fő, szolgáltatási eseményben részesülő személyek közül 10.000 személy részére egyéni fejlesztési terv is készül.

 

 

 

A projekt honlapja: http://sportazelet.com/szupertrener/